ЗА НАС
 
НОРМАТИВИ
 
БАЗИ
 
РЕЦИКЛИРАНЕ
 
ДОГОВОРИ
 
ЕКОЛОГИЯ
 
КОНТАКТИ
  
Заповед_419_31.05.2019_ЕКОБУЛТЕХ
Решение_5-02_21.02.2018_ЕКОБУЛТЕХ
NQA Certificate 9001-2015_BG_ECOBULTECH AD
NQA Certificate 9001-2015_EN_ECOBULTECH AD

"ЕКОБУЛТЕХ" АД  е първата българска организация получила разрешение, издадено от Министъра на Околната среда и водите да извършва дейност като организация по оползотворяване на излязло от употреба елекрическо и електронно оборудване.

 


Колективната система, представлявана от "ЕКОБУЛТЕХ" АД съвместно със своя подизпълнител фирма  „Надин Холд ЕООД"  изпълнява задълженията на производителите и вносителите на електрическо и електронно оборудване, като ги освобождава от заплащане на продуктова такса.

 

За кратко време "ЕКОБУЛТЕХ" АД създаде широко разпространена събирателна система в 142 населени места на територията на цяла България.

 

На площадка в гр. Пловдив, в Южна Индустриална зона - Пета част се извършва предварително третиране на газоразрядни лампи до съставните им компоненти в инсталация: за третиране на прави луминисцентни тръби – ECM; за преработване на живачни и натриеви лампи - HID Lamp Processor.

 

На площадка в гр.София, район Нови Искър, кв.Славовци, местност “Дисаги “- има изградена Инсталацията за предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване - ADELMANN Recycling тип RP-EEE.

 

"ЕКОБУЛТЕХ" АД притежава Разрешение № ООп-ИУЕЕО-05-01/19.05.2014г. издадено от Министерството на околната среда и водите за извършване на дейност като Организация по оползотворяване за изпълнение задълженията на производителите и вносителите на електронно и електрическо оборудване по чл.64, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

 

"ЕКОБУЛТЕХ" АД е създадено като търговско дружество без право да разпределя печалба и има за предмет на дейност: организиране и управление на дейностите по разделно събиране, транспортиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци.

 

Дейността ни има за цел освобождаване на производителите и вносителите на електрическо и електронно оборудване от заплащането на продуктова такса, като поемa изпълнението на задължението им за оползотворяване. Разполагаме с необходимата база за събиране и предварително третиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване. Разработили сме двустранен договор по силата, на който производителят или вносителят на електронно и електрическо оборудване възлага на "ЕКОБУЛТЕХ" АД изпълнението на задължението си за оползотворяване на отпадъци от излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, пуснато на пазара. На производителите и вносителите сключили договор с "ЕКОБУЛТЕХ" АД се издава удостоверение, което ги освобождава от заплащане на продуктова такса към ПУДООС. Процедурата по заплащане на екотаксата на произведеното или внесено електронно и електрическо оборудване е максимално облекчена. "ЕКОБУЛТЕХ" АД предлага на своите членове икономически приемливо, ефективно и дългосрочно решение за постигане на целите им за разделно събиране, транспортиране, рециклиране и оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, залегнали в българското законодателство.